Konsorcjum CHAMPIONs

Konsorcjum CHAMPIONs

Peace Action, Training and Research Institute of Romania (PATRIR)

 

Koordynator projektu

Instytut ds. Działań na rzecz Pokoju, Szkoleń i Badań w Rumunii (Peace Action, Training and Research Institute of Romania, PATRIR) ma blisko 20-letnie doświadczenie w następujących obszarach: międzynarodowe działania na rzecz pokoju, systemy wczesnego ostrzegania, strategiczna analiza ryzyka i konfliktów, procesy mediacji i budowania pokoju oraz zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji i prowadzącemu do przemocy ekstremizmowi. PATRIR zajmuje się prowadzeniem badań, tworzeniem polityk, szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Angażuje się także w działania operacyjne związane z wczesnym ostrzeganiem, prewencją i działaniami pokojowymi na obszarach dotkniętych wojną i konfliktami zbrojnymi. PATRIR jest inicjatorem i członkiem globalnych partnerstw, think tanków i instytutów w ramach platformy Beyond Violent Extremism, która gromadzi najlepsze praktyki, narzędzia oraz metody związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem radykalizacji. PATRIR jest także członkiem Grupy Roboczej ds. Prewencji w Globalnym Partnerstwie na rzecz Prewencji Konfliktów Zbrojnych (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, GPPAC) oraz w Globalnym Sojuszu na rzecz Ograniczenia i Prewencji Przemocy z Użyciem Broni (Global Alliance on Armed Violence Reduction and Prevention, GAAV) – platform wspierających wymianę dobrych praktyk, metod i narzędzi; opracowywanie podręczników i przewodników oraz analizę czynników sprzyjających i przyczyn ekstremizmu prowadzącego do przemocy, terroryzmu, konfliktów zbrojnych i przemocy z użyciem broni.

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego – Institute of Social Safety (IBS)

 

Partnerzy projektu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego (IBS) jest wiodącą w Polsce organizacją zajmującą się tematyką bezpieczeństwa w społeczeństwie oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem polaryzacji i radykalizacji. Fundację tworzą praktycy, eksperci i trenerzy zajmujący się edukacją antyterrorystyczną i zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Są to m. in. byli żołnierze Jednostki Wojskowej GROM – uczestnicy misji zagranicznych i operacji antyterrorystycznych, byli policjanci i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W gronie IBS są także jedyni w Polsce eksperci ds. przeciwdziałania radykalizacji i prowadzącemu do przemocy ekstremizmowi, prawnicy, psycholodzy, specjaliści z zakresu tematyki praw człowieka oraz trenerzy kompetencji międzykulturowych.

 

Podczas prowadzonych szkoleń IBS skupia się na rozwijaniu praktycznych umiejętności. Szkolenia są adresowane głównie do pracowników szkół i innych instytucji oświatowych, policji, pracowników banków i innych instytucji finansowych oraz firm, służb zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa na stadionach oraz przedstawicieli struktur administracji państwowej na szczeblu lokalnym i krajowym. IBS przyczynia się do zmniejszenia ryzyka zagrożeń i przestępstw związanych z radykalizacją poprzez wyposażanie nauczycieli, rodziców, policji, pracowników socjalnych i przedstawicieli władz lokalnych w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznania, zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji w Polsce. IBS regularnie współpracuje z międzynarodowymi organizacjami, np. Radicalisation Awareness Network (RAN), działającą w ramach Komisji Europejskiej.

Foundation for the International Prevention of Genocide and Mass Atrocities (BCMAP)

 

Partnerzy projektu

Fundacja ds. Międzynarodowego Zapobiegania Ludobójstwu i Zbrodniom Masowym (Foundation of the International Prevention of Genocide and Mass Atrocities), w tym jej organ operacyjny – Centrum ds. Zbrodni Masowych w Budapeszcie (Budapest Centre for Mass Atrocities), jest międzynarodową organizacją pozarządową zajmującą się zapobieganiem konfliktom, prawami człowieka oraz prawem międzynarodowym i prawem humanitarnym. Fundacja blisko współpracuje z międzynarodowymi ekspertami, naukowcami, prawnikami oraz dyplomatami.

 

Działa na całym świecie jako bezstronny partner rządów, Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji regionalnych, Unii Europejskiej i innych aktorów międzynarodowych. Fundacja skupia się na wzmocnieniu międzynarodowych umiejętności w ww. zakresie poprzez podnoszenie świadomości, ocenę ryzyk, badania oraz szkolenia. W ostatnich latach fundacja bada trendy dotyczące zjawiska radykalizacji w Europie. Wdraża projekty mające na celu budowanie odporności młodych ludzi na związane z tym zagrożenia w internecie oraz w realnym życiu.

Political Capital (PolCap)

 

Partnerzy projektu

Political Capital jest niezależnym, bezstronnym instytutem badawczym, działającym w oparciu o podstawowe wartości demokracji liberalnej, praw człowieka i gospodarki rynkowej. Instytut specjalizuje się w badaniach, działaniach podnoszących świadomość, wzmacnianiu potencjału innych podmiotów oraz rzecznictwie. Jednym z głównych obszarów badań jest zjawisko radykalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem skrajnie prawicowego ekstremizmu. Political Capital uczestniczy w pracach Radicalisation Awareness Network.

 

Monitoruje działalność i polityki węgierskiej skrajnej prawicy, prowadzi badania nad antysemityzmem i postawami anty-Romskimi, analizuje mowę nienawiści w internecie na Węgrzech, opracowuje alternatywne narracje wobec narracji ekstremistycznych i przygotowuje materiały edukacyjne w celu zapobiegania radykalizacji. Political Capital ma także znaczące doświadczenie w analizie danych ilościowych i jakościowych. Jednym z głównych produktów organizacji jest opracowanie wskaźnika DEREX (Demand for Right-wing Extremism), który mierzy otwartość społeczeństw europejskich na ideologię skrajnie prawicową na podstawie danych European Social Survey.

Technische Universität Darmstadt (TUDA)

 

Partnerzy projektu

Technische Universität Darmstadt jest uniwersytetem badawczym w Darmstadt w Niemczech. W ramach uczelni, na Wydziale Informatyki, działa Telecooperation Lab (TK) – blisko 30-osobowa grupa badawcza, która zajmuje się tematyką tzw. smart spaces (m.in. smart asystentami i produktami, przestrzenią do wspólnej pracy, smart cities, infrastrukturą krytyczną, społecznościami online). Grupę prowadzi Prof. Dr Max Mühlhäuser, we współpracy z kilkoma uznanymi badaczami i liderami zespołu. Laboratorium jest ściśle zaangażowane w prace dwóch krajowych centrów badawczych działających w oparciu o współpracę: badającego przyszłość internetu (MAKI) oraz bezpieczeństwo w obszarze informatyki (Crossing).

 

TK koordynuje także prace wielu projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, ministerstwa federalne i stanowe oraz przemysł, m.in. DFG Research Training Group on Privacy i Trust for Mobile Users (PAT). W pracy badawczej TK skupia się na interakcji komputerowej, tele-współpracy (współpracy na odległość), smart networks i oprogramowaniu IoT, prywatności, bezpieczeństwie i zaufaniu w sieci.

SYNYO GmbH (SYNYO)

 

Partnerzy projektu

SYNYO jest firmą specjalizującą się w badaniach w obszarze nauk społecznych, innowacji i technologii, z siedzibą w Wiedniu w Austrii. SYYNO zajmuje się badaniem, opracowywaniem i wdrażaniem nowatorskich metod, technologii i rozwiązań w wielu dziedzinach, szczególnie dotyczących wyzwań społecznych, politycznych, ekologicznych i gospodarczych; firma analizuje wpływ wschodzących technologii z perspektywy interdyscyplinarnej.

 

W skład zespołu SYNYO wchodzą uznani specjaliści z wielu obszarów naukowych i technicznych, w tym nauk społecznych, bezpieczeństwa, migracji, przestrzeni miejskiej, systemów cyfrowych i technologii smart. Zespół liczy 25 osób, pracujących przy projektach krajowych i międzynarodowych. SYNYO współpracuje z wieloma międzynarodowymi partnerami przy projektach, w ramach sieciowania oraz przy projektowaniu usług. W latach 2015-2016 SYNYO było jedną z trzech firm badawczych w Austrii odnoszących największe sukcesy (H2020 Performance Monitor – FFG).

Cultures Interactive e.V. (CULTURES)

 

Partnerzy projektu

Cultures Interactive (CI) jest organizacją pozarządową zajmującą się od 2005 roku prewencyjną pracą z młodzieżą w środowisku skrajnie prawicowego ekstremizmu i populizmu, głównie na terenie wschodnich Niemiec. CI zajmuje się także zjawiskiem nienawiści wobec grup (mniejszościowych), w tym grup etnicznych, obserwowanym w dzielnicach zdefaworyzowanych. CI prowadziła pilotażowe innowacyjne projekty w Niemczech skupione wokół tematyki kultur młodzieżowych, edukacji obywatelskiej, świadomości gender oraz grupowej pracy nad tworzeniem narracji. Projekty te miały na celu chronienie młodych ludzi przed nietolerancją, poczuciem gniewu i prowadzącym do przemocy ekstremizmem oraz budowanie odporności społeczności lokalnych, wspólnie z władzami miast i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

 

W ramach realizacji wielu projektów na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim (np. DGs Home, Justice, Erasmus+, H2020) CI podkreśla rolę prewencji na terenach środkowych i wschodnich Niemczech. Obecnie organizacja pracuje we wszystkich krajach regionu Wyszehrad+ (włączając kraje Partnerstwa Wschodniego), np. w ramach projektów „CEE Prevent Net”, “Exit Europe” oraz sieci ENND. Projekty te adresowane są do szkół, centrów młodzieżowych, street workerów, więzień, administracji społeczności lokalnych oraz decydentów. CI współpracuje m.in. z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), European Forum for Urban Security (EFUS) i EENeT; pomagała także w tworzeniu sieci RAN. Od 2015 roku CI działa jako jedna z krajowych organizacji pozarządowych ds. zapobiegania skrajnie prawicowemu ekstremizmowi, nienawiści skierowanej do grup i opracowywania metod pracy z młodzieżą w ramach rządowego programu “Live Democracy!”.

University of Applied Science Niederrhein (HN)

 

Partnerzy projektu

Uniwersytet Nauk Stosowanych Niederrhein (Hochschule Niederrhein) jest uznaną w Niemczech instytucją naukową i centrum badawczym, jednym z czterech największych uniwersytetów nauk stosowanych w kraju. Instytut Badań i Rozwoju w obszarze Nauk Społecznych (SO.CON) jest jednym z instytutów wchodzących w skład uczelni, w ramach Fakultetu Społecznych Nauk Stosowanych. Instytut SO-CON planuje, prowadzi i ewaluuje badania i konsultacje naukowe, finansowane głownie ze środków niemieckich ministerstw federalnych, gmin i środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównymi obszarami badań są: różnorodność, integracja, partycypacja i budowa demokracji w społecznościach, instytucjach społecznych oraz firmach. Indywidualne doświadczenie Prof. Beate Küpper, kwalifikowanej psycholożki społecznej, specjalizującej się pracy socjalnej i edukacji w grupach i sytuacjach konfliktowych oraz zastępczyni dyrektora instytutu SO.CON, obejmuje prowadzenie badań (na wielką skalę) dotyczących niechęci (wrogości) skierowanej wobec grup i nastrojów skrajnie prawicowych oraz konsultacje naukowe i ewaluacja projektów w tym obszarze.