Szczegółowe informacje o projekcie

Akronim

CHAMPIONs

Tytuł

Cooperative Harmonized Action Model to stop Polarisation in Our Nations

Czas trwania projektu

24 Monate

Numer GA

823705

Temat

ISFP-2017-AG-RAD

Konkurs

Radicalisation

Struktura finansowania

Internal Security Fund – Police

Typ projektu

AG

Kontekst projektu

Europa, a szczególnie Europa Środkowo-Wschodnia, obserwuje obecnie zjawisko rośnięcia w siłę radykalnych ruchów politycznych i społecznych, charakteryzujących się eurosceptycyzmem, szowinizmem, ksenofobią oraz radykalizacją postaw i przypadkami użycia przemocy. Skrajnie prawicowe ruchy dynamicznie rozwijają się w Polsce i Rumunii, równolegle z wzrostem napięć społecznych i radykalizacją grup szczególnie na to zjawisko narażonych. W ostatnich wyborach w Niemczech partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) osiągnęła wynik wyborczy, którego nie zanotowała żadna skrajnie prawicowa partia w ciągu wielu ostatnich lat. Wydarzenia te wskazują na wzrost populizmu i polaryzacji na szerszą skalę, także w innych krajach Europy.

 

Aby skutecznie rozpoznać proces radykalizacji na jego wczesnym etapie oraz reagować, należy wdrożyć systemowe, właściwie ukierunkowane podejście do prewencji i przeciwdziałania radykalizacji.

Praktycy, bezpośrednio zajmujący się zapobieganiem i przeciwdziałaniem radykalizacji, potrzebują zyskać lepsze rozumienie wpływu działań związanych z ograniczeniem radykalizacji, realizowanych we współpracy z innymi podmiotami. Praktycy potrzebują też przekonać się, że lepsze dzielenie się informacjami i współpraca przekładają się na skuteczniejsze rozpoznawanie i zapobieganie radykalizacji. Podczas konsultacji, lokalni praktycy podkreślili, że potrzebne im są dalsze odpowiednie narzędzia i modele współpracy, odpowiadające potrzebom podmiotów, w których pracują i realiom ich codziennej pracy, aby wzmocnić współpracę międzysektorową i wspólnie skuteczniej mierzyć się ze zjawiskiem radykalizacji.

 

Badania wskazują także, że nauczyciele, organy ochrony porządku publicznego (w tym policja), pracownicy socjalni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz inne podmioty są gotowe

zaangażować się w tworzenie skutecznych metod zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji.

 

Praktycy podkreślają jednak, że potrzebują lepszej wymiany doświadczeń, szkoleń i przygotowania odpowiadającego specyfice ich pracy. Co więcej, w konsultacjach zaznaczają, że brakuje im odpowiednich narzędzi i usług do: a) komunikacji i współpracy, b) dzielenia się informacjami oraz c) uczenia się na podstawie dobrych i złych praktyk.

 

Dlatego też, głównym celem projektu jest z jednej strony, wypracowanie modeli współpracy między praktykami w terenie, a z drugiej, wspieranie ich we współpracy poprzez specjalnie opracowane internetowe narzędzia oraz pakiet usług, które następnie będą udostępnione władzom miast w krajach całej Unii Europejskiej.

Cele projektu

Cel 1.

Zwiększyć zrozumienie i świadomość procesu polaryzacji i radykalizacji wśród praktyków w Polsce, Rumunii, Niemczech i na Węgrzech.

Cel 2.

Wzmocnić potencjał i umiejętności praktyków związane ze współpracą na szczeblu lokalnym między różnymi podmiotami oraz usprawnić przepływ informacji.

Cel 3.

Promować wśród praktyków dobre praktyki ze szczebla lokalnego i unijnego na forum ponadnarodowym, aby wzmocnić wymianę wiedzy w obrębie Unii Europejskiej.

Cel 4.

Ułatwić praktykom dostęp do odpowiednich źródeł wiedzy, szkoleń wideo i internetowych, aby mogli wzmocnić swoje umiejętności zawodowe.

Cel 5.

Stworzyć modele współpracy w terenie w krajch partnerskich projektu, aby przezwyciężyć tendencję do pracy w izolacji poszczególnych podmiotów i usprawnić obieg informacji oraz wczesne wykrywanie i reagowanie na zjawisko polaryzacji i radykalizacji.

Cel 6.

Rozwinąć umiejętności praktyków dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania polaryzacji i radykalizacji oraz wpływu na harmonijny rozwój społeczności lokalnej, poprzez szkolenia online oraz w terenie.

Cel 7.

Podniesienie umiejętności edukowania społeczeństwa nt. polaryzacji i radykalizacji oraz budowania zaufania między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, społecznością lokalną i praktykami.

Cel 8.

Wykorzystanie głosów umiarkowanych oraz czołowych influencerów w danych społecznościach lokalnych w działaniach edukacyjnych nt. polaryzacji i radykalizacji.

Metodologia projektu

Kompleksowa metodologia projektu obejmuje: opracowanie ww. platformy internetowej i narzędzi wsparcia, materiałów do nauki i szkoleń online, systemu alarmowego funkcjonującego w czasie rzeczywistym i powiązanych z nim narzędzi oraz ćwiczeń mających na celu wypracowanie umiejętności skutecznego rozpoznawania i reagowania na radykalizację. W tym celu przygotujemy ocenę stanu początkowego oraz ewaluację wcześniejszych lub funkcjonujących praktyk i projektów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem radykalizacji i prowadzącego do przemocy ekstremizmu w Europie (baseline).

Te ewaluacje dadzą nam podstawy do wypracowania rozwiązań, narzędzi i usług w projekcie CHAMPIONs. Odpowiednie narzędzia zostaną włączone do systemu „Alarm”, a na podstawie ewaluacji i najlepszych praktyk przygotujemy materiały szkoleniowe oraz modele komunikacji i współpracy między praktykami – narzędzie „Arena” oraz modele lokalnych grup operacyjnych. W projekcie zapewnimy także partycypacyjny system monitorowania i ewaluacji działań wewnętrznych i zewnętrznych oraz uczenia się i usprawniania wypracowywanych rozwiązań w czasie rzeczywistym.

Opracowane w ramach projektu rozwiązania i narzędzia będziemy promować zarówno na szczeblu unijnym jak i lokalnie, wśród praktyków, w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. Dzięki systematycznemu dzieleniu się osiągnięciami i rozwiązaniami wypracowanymi w projekcie umożliwimy jak najszersze ich wykorzystanie na terenie całej Unii Europejskiej.

Oddziaływanie projektu

Projekt CHAMPIONs przełoży się na skuteczniejsze działania praktyków zajmujących się zapobieganiem i przeciwdziałaniem radykalizacji, poprzez wzmocnienie współpracy w terenie i bardziej efektywną wymianę informacji. Dzięki współpracy międzysektorowej, wspólnej ocenie potrzeb i wypracowaniu narzędzi do wykorzystania online oraz w terenie, stworzymy infrastrukturę ułatwiającą współpracę praktyków, którą będzie można skalować i wykorzystać w innych krajach Europy. Opracujemy modele współpracy, które pomogą praktykom budować odporność na polaryzację

i radykalizację w społecznościach lokalnych i chronić przed tymi zjawiskami najbardziej narażone na nie grupy. Modele te znacząco ułatwią praktykom współpracę międzysektorową. Szkolenia oraz funkcjonowanie lokalnych grup operacyjnych pozwolą praktykom wzmocnić umiejętności wczesnego rozpoznawania zjawiska polaryzacji i radykalizacji oraz współpracy. Lokalne grupy operacyjne umożliwią praktykom edukowanie społeczności lokalnych, budowę zaufania, zapewnienie przejrzystości działań oraz kontakty ze społecznością lokalną i influencerami,

aby zapewnić maksymalną skuteczność i zasięg działań. Platforma online umożliwi wsparcie praktyków oraz ich współpracę w czasie rzeczywistym w zakresie: a) rozpoznania i monitorowania procesów radykalizacji w oparciu o wygodne w użyciu, zintegrowane narzędzia i usługi, b) wymiany informacji oraz komunikacji indywidualnej i zespołowej, c) podnoszenia umiejętności w oparciu o materiały szkoleniowe (kursy online, materiały wideo, wspólne ćwiczenia symulacyjne), odnoszące się do lokalnych przyczyn i przebiegu procesów radykalizacji.